0 1 2

Инкубатор жобалары

Оңтүстік Қазақстан облысындағы шағын бизнес нысандарына арналған кәсіпкерлік мәселелері бойынша республикалық ақпараттық базаның желісіне қол жеткізуді кеңейту

Жобаның аталуы: Оңтүстік Қазақстан облысындағы шағын бизнес нысандарына арналған кәсіпкерлік мәселелері бойынша республикалық ақпараттық базаның желісіне қол жеткізуді кеңейту
Мақсаты:

Шағын бизнес нысандары арасындағы байланысты кеңейту

шағын бизнес сұрақтары бойынша ақпараттық мағлұмат базасына тез, әрі қолайлы қол жеткізуді қамтамасыз ету

Республикалық және халықаралық ақпараттар базасына қосылған аймақтық желі құру

Жоба сипаттамасы:

Зақпараттық-байланыс технологияларын (АБТ) біріктіре отырып, жаңа кәсіпорындар құру шеңберінде ШОБ нысандарының мүмкіндіктерін айрықша жоғарлату (АБТ технологиялық дағдылары, электрондық коммерция және электрондық бизнесте хабардарлық, менеджмент пен маркетингтегі дағды, қаржыға, бизнеске қатысты сыртқы желілер мен ақпараттарға қол жеткізу)

Бизнесті дамыту іс-әрекетінде АБТ құралдарын пайдалана отырып, компанияның менеджменті мен кәсіби шеберлігін жақсарту

Ұлттық және ұлттараралық байланыстарды нығайту мақсатында, СодБи Бизнес-инкубаторы және алыс қолданыстағы жұмыс орындары (АҚЖО) ұйымдастырған аймақтық желіні ақпараттық мағлұмат базасына, сыртқы желелерге қосу (бизнес-инкубаторлар мен Технологиялық парктардың Орта Азиялық желісінің (CABIN) дамуына көрсетілген көмекке қосымша ретінде)

Әріптестер:

Қазақстан Республикасы Индустрия және Сауда Министрлігі

ОҚО Кәсіпкерлікті қолдау Басқармасы

Кәсіпкерлікті қолдаудың аудандық бөлімдері

Қаржыландыру: Индустрия және Сауда Министрлігі қаржыландыратын жоба
Жобаның басталуы: Шілде 2003 жыл – желтоқсан 2003 жыл
Байланыс жолы:

Қайрат Сугурбеков

k_sugurbekov@sodbi.kz

Байланыс жолы:

CABIN Менеджері:
Айман Зияева
Шымкент қаласы, Қазақстан,
e-mail: a_ziyayeva@sodbi.kz

Сілтемелер:

http://agrobusiness.sodbi.kz